X
  • Keine Produkte in der Liste
Startseite > Produktkatalog > Medien > Fiber > Glasfaserübertragung > LYNX O18x2 TX/RX Fiber 3G-SDI Set (1)

1x LYNX OTX 1812 3Gbit MultiMode SDI to Fiber Optic Transmitter
1x LYNX ORX 1802 3Gbit MultiMode Fiber Optic to SDI Receiver
1x LYNX OH-TX-0 Multimode Fiber Transmitter 850 nm
1x LYNX OH-RX-0 Multimode Fiber Receiver 850 nm
2x Netzteil Eurostecker > DC 12 V
1x TEKNO Kunststoffkoffer 2004